2045 N. Damen

773-235-5775

coastsushibar.com

4514 N. Lincoln

773-769-2600

tanksushi.com

Runner-Up

  • Arami